Vozila sa dozvoljenim opterećenjem pojedinačne pogonske osovine do 11,5 tona moći će voziti javnim putevima bez dozvola.

Ograničenja kretanja kamiona uvest će upravitelji puteva, takođe lokalne samouprave, nakon što ispune dva zakonska uslova. Predsjednik Republike Poljske potpisao je amandman na akt o ovom pitanju 29. decembra 2020. godine. Zakonom se u poljski pravni sistem provodi presuda Suda EU od 21. marta 2019. u slučaju C-127/17 Europska komisija protiv Poljske. Presuda CJEU odnosila se na neizvršenje obaveza nametnutih Poljskoj u vezi s odredbama Direktive Vijeća 96/53 / EC.

Vozila s dozvoljenim opterećenjem jedne pogonske osovine do 11,5 tona bit će moguća na javnim cestama u Poljskoj – bez potrebe za dobivanjem dozvola. Međutim, ovaj promet mogu ograničiti administrator puta ili lokalne samouprave.

Novčane su kazne za kršenje odredbi o zabrani prometa teških vozila. Iznos kazne ovisit će o postotku prekoračenja osovinskog opterećenja – što je veći postotak prekoračenja dopuštenog osovinskog opterećenja na određenoj cesti, veća je i kazna.

Predviđene su odredbe koje će rezultirati povratom plaćenih naknada i penala (prije presude CJEU) i ukidanjem postupka izdavanja dozvola ili kaznama zbog nedostatka takve dozvole (do mjere koja nije u skladu sa presudom CJEU).

Prijevoznici koji su platili naknadu i administrativnu kaznu zbog nedostatka dozvole prije presude CJEU (zbog prekoračenja osovinskog opterećenja pojedine pogonske osovine do 11,5 t) imaće mjesec dana da predaju odgovarajuću prijavu (od datuma stupanja na snagu izmijenjenog zakona), a time i priliku da vratite novac.

Nova rješenja trebala bi se primijeniti nakon 60 dana od datuma objavljivanja u Journal of Laws, sa izuzetkom odredbi koje će stupiti na snagu 14 dana od dana objavljivanja (tiču se mogućnosti podnošenja zahtjeva za naknadu i kazne plaćene prije presude CJEU).